CLÀUSULES CONTRACTE DE COMERCIALITZACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

MODEL DE CONTRACTACIÓ 2.0TD

REUNITS

El CONSUMIDOR i el COMERCIALITZADOR, quines identificacions consten en el full de Dades Contractuals, es reconeixen la capacitat legal necessària per a la celebració d’aquest contracte, i de forma lliure i espontània

MANIFESTEN

I.- Que el CONSUMIDOR és titular d’un subministrament d’ energia elèctrica identificat en el full de Dades Contractuals, i està interessat en adquirir energia elèctrica del COMERCIALITZADOR en el mercat liberalitzat, d’acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric i demés normativa que la desenvolupa.

II.- Que per al subministrament indicat, el CONSUMIDOR disposa de tots els requeriments tècnics i legals sol·licitats pel distribuïdor al que està connectat.

III.- Que el COMERCIALITZADOR està facultat per a exercir l’activitat de comercialització d’energia elèctrica en el mercat elèctric no regulat a l’empara de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i està inscrit amb el nº R2-006 al corresponent Registre del Ministeri d’Indústria.

IV.- Que és d’interès d’ambdues parts establir les relacions contractuals respecte al subministrament d’energia elèctrica en el mercat liberalitzat, d’acord amb els següents:

PACTES

PRIMER. OBJECTE DEL CONTRACTE.

Mitjançant aquest contracte, el COMERCIALITZADOR s’obliga a subministrar al CONSUMIDOR, i el CONSUMIDOR a adquirir del COMERCIALITZADOR tota l’energia elèctrica que es consumeixi de la xarxa de distribució en el punt de subministrament del que és titular a partir de la data i en els terminis indicats en el pacte Cinquè d’aquest document.

El punt de lliurament o subministrament de l’energia elèctrica serà el punt en que es realitzi la mesura del consum de la instal·lació de la que és titular el CONSUMIDOR. El lliurament s’entendrà efectuat quan l’energia sigui posada a disposició del CONSUMIDOR en aquest punt.

Així mateix, el CONSUMIDOR designa al COMERCIALITZADOR com a substitut seu per contractar amb el distribuïdor l’accés a la xarxa.

SEGON. CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT.

La tensió nominal del subministrament i la potència contractada a efectes de l’aplicació de la tarifa d’accés (peatges) seran les indicades en el full de Dades Contractuals. No obstant, el CONSUMIDOR, si la tarifa contractada ho permet, podrà utilitzar, de forma eventual, potències horàries i quarthoràries diferents d’aquesta potència, amb la consegüent facturació, per part del COMERCIALITZADOR, de les diferències produïdes en el terme de potència de les esmentades tarifes d’accés, d’acord a la normativa vigent per a la seva tarifa d’accés. 

Les potències màximes quarthoràries que, en el seu cas, el CONSUMIDOR pugui utilitzar a l’empara d’aquest contracte no superaran en cap cas les respectives potències màximes admissibles tècnicament de cadascuna de les instal·lacions, tant les del CONSUMIDOR com les del distribuïdor.

Els imports acreditats pel Distribuïdor com a conseqüència d’una ampliació de drets d’escomesa en el punt de subministrament seran, en qualsevol cas, a càrrec del CONSUMIDOR.

El CONSUMIDOR haurà de disposar d’equips de correcció del factor de potència i es compromet a gestionar el consum d’energia reactiva de manera tal que el valor del cosinus phi sigui el més proper a la unitat. En qualsevol cas, el COMERCIALITZADOR repercutirà i facturarà al CONSUMIDOR els complements d’Energia Reactiva que poguessin sorgir en la facturació de peatges.

TERCER. GARANTIA I QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT.

El COMERCIALITZADOR, a través d’aquest contracte, garanteix el subministrament de la totalitat de l’energia elèctrica que el CONSUMIDOR hagi de consumir, i realitzarà les gestions oportunes perquè la rebi amb el mateix nivell de qualitat prestat en els darrers anys, a igualtat de condicions d’explotació de la xarxa, i mai inferior al límit que estableix la normativa de qualitat del sector elèctric.

També promourà la incorporació de tecnologies avançades en la mesura i control de la qualitat del subministrament i col·laborarà amb el CONSUMIDOR en l’elaboració d’un pla de qualitat que permeti minimitzar la diferència entre els nivells de qualitat oferts pel sistema elèctric i els requerits per l’activitat del CONSUMIDOR.

QUART. EQUIPS DE MESURA.

El CONSUMIDOR s’obliga a disposar, en el punt de subministrament, dels equips que permetin obtenir la mesura de l’energia en les condicions reglamentàries, mantenint-los en perfectes condicions de funcionament, i permetent l’accés per a la seva comprovació al distribuïdor, al COMERCIALITZADOR o altra persona per aquests designada. El CONSUMIDOR podrà acordar amb el COMERCIALIZADOR el lloguer dels equips de mesura i, en el seu cas, els de transformació.

Aquests equips hauran de ser homologats i complir els requeriments tècnics previstos en el vigent Reglament de Punts de Mesura del Sistema Elèctric i normes que el desenvolupin, fins i tot els que permetin obtenir la mesura per via remota.

En el supòsit que l’equip de mesura falli, i no es disposés de les dades de consum, es facturarà d’acord amb les disposicions legals promulgades a l’efecte. Si aquestes disposicions no ho preveiessin, es prendran com a referència els consums històrics

facturats durant el mateix període de l’any i en condicions similars de funcionament de les instal·lacions del CONSUMIDOR.

CINQUÈ. INICI DE VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONTRACTE.

L’inici de vigència d’aquest contracte serà, en cas d’una nova connexió, la data d’aquesta, i en cas de canvi de comercialitzador, la data d’activació del canvi per part de la distribuïdora. La durada serà l’establerta en el full de Dades Contractuals, si bé a partir de la data de venciment el contracte s’entendrà prorrogat de forma tàcita per períodes anuals, llevat que es produeixi denúncia expressa d’alguna de les parts, comunicada fefaentment a l’altra amb una antelació mínima de dos mesos a la finalització del termini contractual o d’alguna de les seves pròrrogues.

Les successives pròrrogues del present contracte podran ser rescindides en qualsevol moment per qualsevol de les parts amb un preavís de dos mesos de la data de finalització pretesa, sense que procedeixi cap càrrec en concepte de penalització per rescissió de contracte.

En el cas que, a causa del CONSUMIDOR, es rescindeixi el contracte abans d.iniciar la primera pròrroga, la penalització per rescissió de contracte serà del 5% del preu del contracte per l’energia estimada pendent de subministrament.

SISÈ. PREU.

El COMERCIALITZADOR facturarà al CONSUMIDOR un terme fix (terme de potència) i un terme variable sobre l’energia consumida, aplicant els preus indicats en el full de Dades Contractuals, més els complements inclosos en les tarifes d’accés a la xarxa. Si no sindica el contrari, els períodes de mesura i registre del consum (P1, P2…) seran els corresponents períodes vigents per a les tarifes d’accés (peatges).

En aquests preus s’hi inclouen tots els actuals components de cost associats al subministrament d’energia elèctrica, exceptuant l’Impost sobre l’Electricitat i l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Si en el futur alguna norma fes variar aquests preus, o aquest subministrament fos sotmès a altres figures tributàries (impostos, taxes o recàrrecs territorials), o bé canviessin els tipus impositius que el graven, el seu import serà repercutit íntegrament sobre aquests preus. Així mateix, el COMERCIALITZADOR podrà repercutir al CONSUMIDOR les variacions de les tarifes d’accés a la xarxa i altres variacions establertes per qualsevol altra norma des del moment en que es produeixin.

El COMERCIALITZADOR descomptarà de l’import a incloure en la factura del subministrament d’energia elèctrica mensual del Client, aquella part de l’energia consumida que hagi generat mitjançant un sistema d’autoconsum.

En aquelles mensualitats en que l’energia generada mitjançant l’autoconsum sigui superior a l’energia efectivament consumida, El COMERCIALITZADOR es compromet a comprar els excedents.

El preu de compra dels excedent tindrà una vigència trimestral. Finalitzat aquest període, es publicarà a la pàgina web Del COMERCIALITZADOR l’import de compensació pel següent trimestre. En cas que aquest preu no sigui acceptat pel Client, i així ho notifiqui per escrit en el termini de 15 dies naturals al COMERCIALITZADOR, aquest quedarà alliberat de comprar-li l’energia excedentària. La falta de negativa expressa per part del Client equivaldrà a l’acceptació tàcita de la nova proposta de preu.

En aplicació de la normativa vigent, l.energia excedentària a compensar serà la que determini la companyia distribuïdora, en la seva condició de responsable de dur a terme la lectura dels comptadors.

En tot cas l’import màxim que es podrà compensar serà aquell que permeti reduir al màxim la factura de la llum, fins a deixar-la inclús a 0.-..

Si excepcionalment en algunes mensualitats l’aplicació de la fórmula de la compensació d’excedents implica que el COMERCIALITZADOR ha d’abonar diners al client, es farà efectivament el pagament. En el benentès que el client accepta i consent, que al final de cada any natural les factures de comercialització elèctrica pel punt de subministrament de referència, en cap cas podran tenir un import negatiu.

En conseqüència, en la factura emesa el mes de desembre, o bé en el moment en que el client sol·liciti la baixa del contracte de subministrament elèctric amb El COMERCIALITZADOR, aquesta procedirà a regularitzar els imports en la factura recurrent per tal que el saldo no sigui negatiu.

L’objectiu de la regularització es evitar incidències fiscals resultants d’uns ingressos extraordinaris.

A l’inici de cada trimestre natural (dia 1 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre), el COMERCIALITZADOR podrà aplicar, al preu aquí establert, les variacions experimentades en els preus als que ell adquireixi l’energia.

SETÈ. FACTURACIÓ I PAGAMENT.

El COMERCIALITZADOR facturarà al CONSUMIDOR amb periodicitat mensual els consums d’energia elèctrica que aquest realitzi, d’acord amb els termes recollits en aquest contracte.

En cas que el CONSUMIDOR hagi domiciliat el pagament de la factura, el farà efectiu transcorreguts set dies des de l’emissió d’aquesta i, en qualsevol altre cas, no més tard de transcorreguts vint dies naturals. Vençut aquest termini, i sense caldre requeriment previ per part del COMERCIALITZADOR, el deute meritarà un interès igual al legal del diner.

VUITÈ. ALTRES OBLIGACIONS.

El CONSUMIDOR s’obliga a efectuar davant de qualsevol organisme de l’Administració, a requeriment d’aquesta o del COMERCIALITZADOR, les actuacions que puguin resultar convenients a fi d’optimitzar el subministrament pactat en aquest contracte en les millors condicions possibles.

Cas que la mesura es realitzi amb corba de càrrega, el CONSUMIDOR es compromet a informar al COMERCIALITZADOR, tan aviat com li sigui raonablement possible, de l’existència de qualsevol circumstància previsible que pugui alterar de forma significativa la corba de càrrega esperada (increments, disminucions, aturades previstes o imprevistes del seu procés productiu, vagues, etc.. ). En cap cas aquestes situacions tindran repercussió econòmica per al CONSUMIDOR.

NOVÈ. SUBROGACIÓ I CANVI DE TITULARITAT.

El CONSUMIDOR podrà transmetre a un tercer els seus drets i obligacions derivats de la titularitat del present contracte, d’acord amb la normativa elèctrica, i sempre que estigui al corrent de les seves obligacions de pagament i compti amb l’autorització del COMERCIALITZADOR.

El COMERCIALITZADOR podrà transmetre a una altra empresa comercialitzadora els seus drets i obligacions derivats de la titularitat del present contracte sempre que la subrogada compleixi la normativa al respecte.

DESÈ. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SUBMINISTRAMENT.

El COMERCIALITZADOR estarà legitimat i facultat per efectuar la suspensió temporal del subministrament, sense que per això se li pugui exigir cap responsabilitat, quan es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

  1. En cas de força major.
  2. Si s’esdevé alguna de les circumstàncies que faculten al COMERCIALITZADOR a resoldre aquest contracte.
  3. I, en particular, per la manca de pagament de qualsevol de les quantitats meritades amb motiu del subministrament.

En aquests segon i tercer supòsits, el COMERCIALITZADOR haurà de comunicar al CONSUMIDOR, amb una antelació mínima de set dies, la data a partir de la qual s’interromprà el subministrament.

Quan el motiu de la suspensió sigui la manca de pagament, la reconnexió estarà condicionada al pagament dels imports deguts i de totes les despeses produïdes com a conseqüència del tall i reconnexió del subministrament.

ONZÈ. FORÇA MAJOR.

En cap cas, cap de les parts no serà responsable d’incompliment d’aquest contracte si el mateix és degut a causes de força major enumerats a continuació amb caràcter merament indicatiu i no limitatiu: Terratrèmols, inundacions, incendis i fenòmens meteorològics de caràcter catastròfic, destrosses ocasionades per mà armada o violentament en temps de guerra, sedicions o avalots, vagues legals que excedeixin l’àmbit de l’empresa de cada part, i la solució de les quals no depengui de la seva decisió, l’adopció per part del Govern d’alguna de les mesures previstes a l’article 10 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

DOTZÈ. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.

Seran causa d’extinció del contracte:

  1. El consentiment mutu d’ambdues parts.
  2. L’expiració del termini contractual o qualsevol de les seves pròrrogues.
  3. L’impagament de més d’una factura de consum d’electricitat.
  4. El concurs de creditors o qualsevol altra situació de les parts que impedeixi pagar els seus deutes o quan es promogui en contra seva algun procediment judicial o extrajudicial que pugui provocar l’embargament o subhasta dels seus béns. I qualsevol altra circumstància que legalment produeixi la resolució de contracte.

La part que vulgui fer valer alguna de les causes d’extinció haurà de notificar-ho fefaentment a l’altra, perquè en un termini màxim de set (7) dies en faci l’esmena. Transcorregut aquest termini sense que la part causant hagi posat fi a la causa d’extinció, la part denunciant tindrà la facultat de donar per resolt el Contracte.

En el moment de l’extinció, el CONSUMIDOR estarà obligat a pagar totes les quantitats pendents de pagament fins al dia de la resolució contractual, així com qualsevol altre cost o despesa que el COMERCIALITZADOR hagi hagut de suportar, aplicant-hi, si és el cas, els interessos per demora establerts en el pacte Setè.

Sens perjudici del que fins ara s’ha dit, cadascuna de les parts es reserva el dret d’exigir la indemnització que resulti procedent, per l’import dels danys i perjudicis soferts, com a conseqüència de l’incompliment de l’altra part.

TRETZÈ. LLEI APLICABLE.

Aquest contracte estarà regit i serà interpretat d’acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i tota la normativa que se’n deriva i la desenvolupa.

CATORZÈ. NULITAT PARCIAL.

En el supòsit que algun dels pactes continguts en aquest contracte fos declarat nul per qualsevol Tribunal o Autoritat Competent, es considerarà com a no formulat i, en cap cas, la seva nul·litat no afectarà la resta dels pactes convinguts. En tal cas, les parts es comprometen a negociar de bona fe i d’acord amb l’esperit del contracte, una redacció alternativa als acords que poguessin ser declarats nuls.

QUINZÈ. SERVEI D.ATENCIÓ AL CLIENT I VIES DE SOLUCIÓ DE CONFLICTES.

Per a incidències, reclamacions o altres qüestions relacionades amb el servei contractat, el CONSUMIDOR es pot dirigir al COMERCIALITZADOR, de manera presencial o a distància, a través de l’adreça, el telèfon gratuït, el fax o el correu electrònic que figuren en el full de Dades Contractuals.

En cas de presentar una reclamació, si no es resol en el termini d’un (1) mes, o si resolta, no fos estimada, si el CONSUMIDOR és persona física podrà presentar reclamació davant l’Agència Catalana del Consum o l’Oficina Municipal o Comarcal d’Informació al Consumidor, als efectes de la tramitació del servei de mediació i sistema arbitral de consum al qual el COMERCIALITZADOR està adherit.

Si la controvèrsia no es sotmet a cap entitat de resolució alternativa de litigis en matèria de consum, o si aquesta no és competent per a la resolució del conflicte, el CONSUMIDOR persona física podrà sotmetre la controvèrsia al Ministeri d’Indústria, quan aquestes controvèrsies es refereixin als seus drets específics com usuari final.

En aquest cas, el procediment aplicable serà aprovat per Ordre del Ministeri d’Indústria, sense que puguin ser objecte d’aquest les controvèrsies que es trobin regulades per normativa diferent de la de protecció específica dels usuaris finals d’energia elèctrica

SETZÈ. CONFIDENCIALITAT.

Cap de les parts està autoritzada a difondre la informació obtinguda com a conseqüència de les relacions derivades d’aquest contracte sense prèvia autorització de l’altra part, llevat dels casos següents:

  1. A una empresa matriu o filial de qualsevol de les dues parts subjecta a un acord de confidencialitat similar.
  2. A qualsevol tribunal, autoritat o organisme públic amb jurisdicció competent.
  3. Quan la informació sigui d’ús públic.

D’acord amb l’establert per la vigent legislació sobre Protecció de Dades de caràcter personal, el CONSUMIDOR consent que aquestes dades siguin incloses en un fitxer del que és titular Electra Caldense Energia, S.A., i que puguin ser utilitzades pels punts assenyalats en la relació contractual, i a més consent l’enviament d’informació i publicitat dels productes i serveis del grup empresarial del COMERCIALITZADOR. El CONSUMIDOR declara estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podrà exercitar en el domicili a la Pl. Catalunya, 6 de Caldes de Montbui.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.