tarifes-electriques
Tot i que el consumidor d’electricitat té plena llibertat d’elegir el seu subministrador i, per tant, de pactar amb ell els preus que li aplica, la realitat és que una part molt important d’aquests preus han de recollir legalment els anomenats peatges d’accés a la xarxa, que són fixats periòdicament pel govern de l’Estat.

Justament el dia 3 d’agost de 2013 el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar unes noves Tarifes d’Últim Recurs (TUR), i unes noves tarifes de peatges, que afecten d’una manera important els preus finals de l’electricitat que paguem els consumidors.

En aquesta ocasió, a més, la nova norma ha fet variar de manera diferent els dos conceptes més importants que intervenen en les tarifes i, en conseqüència, en la factura elèctrica: mentre el terme fix (o Terme de Potència) experimenta un augment significatiu, el terme variable (o Terme d’Energia) disminueix.

Per tant, aquest canvi normatiu afecta de manera diferent a cada client, i cal veure quin és el nostre nivell de consum en relació a la nostra potència contractada, per saber si finalment el total de la nostra factura elèctrica pujarà o baixarà.

Per il·lustrar-ho millor, a continuació s’expliquen dos exemples diferents de dos clients domèstics amb una mateixa potència contractada de 4,6 kW.

Exemple 1:

El client A consumeix 6.000 kWh a l’any.

Amb els preus d’Electra Caldense Energia anteriors al 3 d’agost, els dos principals conceptes de la seva factura, en un any, donarien els següents resultats:

Terme de potència (fix)

21,893189 €/kWh i any

 x 4,6 kW     =

100,71 €

Terme d’energia (variable)                   6.000 kWh  x 0,142135 €/ kWh        =

852,81 €

Total Terme de potència + Terme d’energia en un any:

953,52 €

Amb la modificació legal del 3 d’agost de 2013, el càlcul seria aquest:

Terme de potència (fix)

35,649473 €/kWh i any

x 4,6 kW     =

163,99 €

Terme d’energia (variable)                  6.000 kWh x 0,126392 €/ kWh         =

758,35 €

Total Terme de potència + Terme d’energia en un any:

922,34 €

Com que el client A té un consum relativament elevat en relació a la seva potència contractada, amb el canvi legal s’estalviarà 31,18 € en un any (un 3,27%), més els corresponents impostos.

Exemple 2:

El client B, que té la mateixa potència contractada de 4,6 kW, consumeix 3.000 kWh a l’any.

Amb els preus d’Electra Caldense Energia anteriors al 3 d’agost, els dos principals conceptes de la seva factura, en un any, donarien els següents resultats:

Terme de potència (fix)

21,893189 €/kWh i any

x 4,6 kW     =

100,71 €

Terme d’energia (variable)                  3.000 kWh x 0,142135 €/ kWh         =

426,40 €

Total Terme de potència + Terme d’energia en un any:

527,11 €

Amb la modificació legal del 3 d’agost de 2013, el càlcul seria aquest:

Terme de potència (fix)

35,649473 €/kWh i any

x 4,6 kW     =

163,99 €

Terme d’energia (variable)                  3.000 kWh x 0,126392 €/ kWh         =

379,18 €

Total Terme de potència + Terme d’energia en un any:

543,17 €

És a dir, com que el client B té un consum relativament baix en relació a la seva potència contractada, amb el canvi legal pagarà 16,06 € més a l’any (un 3,05%), més els corresponents impostos.

Entrades recomanades