Canvi de nom

Necessites fer un Canvi de Nom?

Pots canviar el nom del teu contracte de subministrament elèctric còmodament en qualsevol moment. Escull el mètode que et resulti més còmode: a les nostres oficines, mitjançant el telèfon gratuït o des de l’àrea de client del nostre lloc web. És fàcil i ràpid!

Com tramitar un Canvi de Nom

Presencialment en les Nostres Oficines

Vine a veure’ns a qualsevol de les nostres oficines per canviar el nom del teu contracte de subministrament elèctric. Estarem encantats d’atendre’t!

Per telèfon trucant al 900 181 776

Truca’ns al nostre telèfon gratuït d’atenció al client per canviar el nom del teu contracte de subministrament elèctric. No et costarà res!

 • Còpia del D.N.I. del nou titular si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa.
 • Si el titular és una empresa, còpia de l’escriptura de constitució i poders del representant.
 • El canvi es podrà realitzar sempre que s’estigui al corrent de pagament, i que s’aporti un títol just que acrediti la titularitat (escriptura de propietat o contracte de lloguer). També quan existeixi un acord de traspàs signat pel titular anterior i el nou. I, en cas de defunció, quan s’acrediti el dret de subrogació.
 • Si el contracte té una antiguitat superior a 20 anys:
  • Justificació del manteniment de les condicions de seguretat amb qualsevol dels següents documents, segons s’escaigui:
   • Certificat d’Inspecció Periòdica amb resultat “FAVORABLE” i d’una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys per instal·lacions d’enllaç d’edificis). Per les instal·lacions sotmeses per reglament a inspecció periòdica.
   • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE). Per instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de legalització inicial amb Memòria Tècnica de Disseny.
   • Certificat d’Inspecció realitzat per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable i d’antiguitat inferior a 1 any.
 • Si el contracte té una antiguitat inferior o igual a 20 anys, no cal fer cap justificació sobre les condicions de seguretat de la instal·lació.
 • Si el canvi de nom va associat a un canvi d’ús i/o activitat:
  • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT).
  • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.