• Còpia del D.N.I. del titular si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa.

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.