Preguntes Freqüents

Aquí tens algunes respostes als dubtes més comuns

Mes estalvi: Et fem un descompte de 0,42 € / factura el que et suposo un estalvi econòmic de 6€ l’any.

Més ràpid: Ho rebràs abans que si la reps en paper, gairebé una semana.

Mes ecològic: Estalvi en emisions al Medi Ambient, imagina’t si tots ho fessim.

L’Impost d’Electricitat és el que estableix el Govern.

Equips de lloguer, és l’import que es paga pel lloguer del comptador. Si el tens de propietat no se’t cobrarà aquest import.

Descompte Factura Elèctrònica, si reps la factura per e-mail et fem un descompte de 0,42 € / factura el que et suposo un estalvi econòmic de 6€ l’any, per no dir els estalvis d’emisions al Medi Ambient. (Si vols donar-te d’alta fes-ho aquí)

Impost de l’IVA, a l’electricitat l’IVA és del 21%.

Es la part variable que pagas a la teva factura i depen del consum que facis. Es factura segons la lectura del comptador.

La potència és la part fixe que es paga a la factura, no depen del consum que fa.

És molt important tenir la potència ajustada a les necessitats reals:

Tenir més potència contractada de la que es necesita, augmentarà el cost de la factura innecessàriament.

Contractar més potència de la que es necesita, farà que tinguis interrupcions al subministre, ja que es dispararà l’IGA.

Si vols pots consultar la teva corva energètica i veuràs les potències màximes que has utilitzat ens els últims mesos. A la segona plana de la factura també hi ha un historial de les potències màximes registrades de l’ultim any.

Per fer un canvi de compte bancari cal presentar la documentació següent:

 • Fotocòpia de la primera pàgina del talonari o de la llibreta del compte on apareix el nom del titular, el número del DNI i el codi del compte corrent (CCC) bancari (20 dígits), o bé un comprovant de l’entitat bancària en què aparegui aquesta informació.

El canvi el pot fer per correu electrònic, a traves de l’Oficina Virtual o presencialment.

 • Correu electrònic: Cal que identifiqui les dades del subministrament que vol canviar la domiciliació bancaria, facilitant el CUPS, titular del subministrament i l’adreça. Ens haurà de faciliar totes les dades de l’IBAN.
 • En el moment de venir a les oficines ja li facilitaran la documentació que cal signar.
 • Oficina Virtual: Només cal que modifiqui els canvis en el compte bancari i immediatament quedaran registrats.

La documentació necessària per realitzar el canvi de nom d’un subministrament elèctric sense modificar-ne la potència contractada és la següent:

 • Còpia del D.N.I. del nou titular si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa.
 • Si el titular és una empresa, còpia de l’escriptura de constitució i poders del representant.
 • El canvi es podrà realitzar sempre que s’estigui al corrent de pagament, i que s’aporti un títol just que acrediti la titularitat (escriptura de propietat o contracte de lloguer).
 • Si el contracte té una antiguitat superior a 20 anys:
 • Justificació del manteniment de les condicions de seguretat amb qualsevol dels següents documents, segons s’escaigui:
  • Certificat d’Inspecció Periòdica amb resultat “FAVORABLE” i d’una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys per instal·lacions d’enllaç d’edificis). Per les instal·lacions sotmeses per reglament a inspecció periòdica.
  • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE). Per instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de legalització inicial amb Memòria Tècnica de Disseny.
  • Certificat d’Inspecció realitzat per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable i d’antiguitat inferior a 1 any.
 • Si el contracte té una antiguitat inferior o igual a 20 anys, no cal fer cap justificació sobre les condicions de seguretat de la instal·lació.
 • Si el canvi de nom va associat a un canvi d’ús i/o activitat:
 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT).
 • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.

Aquesta documentació es pot fer arribar a Electra Caldense Energia per  correu electrònic, correu ordinari o en persona. Un cop rebuda, s’elaborarà una nova pòlissa de subministrament elèctric al seu nom. Si no pot realitzar aquest tràmit en persona, li enviarem per correu electrònic per tal que ho signi a través de la nostra plataforma de Logalty.

Si la potència resultant de l’augment és inferior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació no cal presentar cap documentació.

Si la potència resultant de l’augment és superior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació:

 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT).
 • Document Justificatiu de la Declaració Responsable per a la Posada en Servei d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i/o Document Acreditatiu de la Inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) de la instal·lació de Baixa Tensió.
 • Si la instal·lació és del tipus de legalització inicial per Memòria Tècnica de Dissenys, i la potència final resultant no supera en més d’un 50% la càrrega mínima regulada segons el tipus de local considerat:
 • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE)

Aquesta documentació es pot fer arribar a Electra Caldense Energia per  correu electrònic, correu ordinari o en persona. Un cop rebuda, s’elaborarà una nova pòlissa de subministrament elèctric al seu nom. Si no pot realitzar aquest tràmit en persona, li enviarem per correu electrònic per tal que ho signi a través de la nostra plataforma de Logalty.

Si la reducció de potència NO suposa modificacions en la instal·lació, NO cal aportar cap document justificatiu.

Si la disminució SI exigeix fer modificacions a la instal·lació:

Justificació del manteniment de les condicions de seguretat amb qualsevol dels següents documents, segons s’escaigui:

 • Certificat d’Inspecció Periòdica amb resultat “FAVORABLE” i d’una antiguitat inferior a 5 anys (10 anys per instal·lacions d’enllaç d’edificis). Per les instal·lacions sotmeses per reglament a inspecció periòdica.
 • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE). Per instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de legalització inicial amb Memòria Tècnica de Disseny.
 • Certificat d’Inspecció realitzat per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable i d’antiguitat inferior a 1 any, per la resta d’instal·lacions.

Aquesta documentació es pot fer arribar a Electra Caldense Energia per  correu electrònic, correu ordinari o en persona. Un cop rebuda, s’elaborarà una nova pòlissa de subministrament elèctric al seu nom. Si no pot realitzar aquest tràmit en persona, li enviarem per correu electrònic per tal que ho signi a través de la nostra plataforma de Logalty.

El titular d’aquesta pàgina web i, per tant, el Responsable del tractament de les dades personals recollides en ella o de qualsevol dels mitjans de contacte posats a disposició dels visitants, clients i usuaris, és ELECTRA CALDENSE ENERGIA S.A. amb NIF. A62420815, Pl. Catalunya, 6, 08140 – Caldes de Montbui, Barcelona, correu info@electracaldenseenergia.com.

Els usuaris o visitants d’aquesta pàgina web, així com els clients d’Electra Caldense Energia, tenen garantit l’exercici dels seus drets de protecció de dades, de conformitat amb el que estableix el Reglament Europeu General de Protecció de Dades (RGPD).

Drets de protecció de dades

Accés: L’interessat té dret a obtenir d’Electra Caldense Energia confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, a exercir el dret d’accés a les dades personals i a la informació que detalla l’article 15 del RGPD.

Rectificació: L’interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, si cal mitjançant una declaració addicional.

Supressió: En determinades circumstàncies l’interessat té dret a obtenir sense dilació deguda d’Electra Caldense Energia la supressió de les dades personals que el concerneixin. No seran objecte de supressió les dades personals dels interessats quan s’apliquin les excepcions de l’article 17.3 del RGPD.

Limitació: Sempre que compleixi les condicions recollides en l’article 18 del RGPD, l’interessat té dret a obtenir d’Electra Caldense Energia la limitació del tractament de les seves dades personals.

Portabilitat de les dades: En determinades circumstàncies, l’interessat té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a Electra Caldense Energia, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a qui les hi hagués facilitat.

Mode d’exercici

Per exercir qualsevol dels drets que li reconeix la normativa de protecció de dades, la persona interessada s’ha de posar en contacte via correu electrònic amb Electra Caldense Energia, a través del correu info@electracaldenseenergia.com.

En el correu ha d’indicar el dret que desitja exercitar. És recomanable que posi com a assumpte “Exercici drets LOPD o RGPD”

Contingut de la sol·licitud

El contingut de la sol·licitud ha d’incloure: el nom i cognoms de l’interessat; fotocòpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui i, si cal, de la persona que el representi, així com el document o instrument electrònic acreditatiu de l’esmentada representació; detall de la petició que es realitza; adreça a efectes de notificacions; data i signatura del sol·licitant; i documents acreditatius de la petició que formula, si cal.

Si la seva sol·licitud no conté les dades mínimes per tramitar-la, el personal d’Electra Caldense Energia li contestarà facilitant-li els formularis adients per a l’exercici dels seus drets, així com la documentació necessària en cas que no hi hagués proves suficients per corroborar la identitat del titular.

Si així ho desitja, pot utilitzar els formularis disponibles a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Termini de resposta

La seva consulta serà atesa en un termini no superior a 30 dies.

Si vostè considera que l’exercici dels seus drets no ha estat atès correctament pel nostre Delegat de Protecció de Dades, o per la nostra empresa en general, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’accés a l’àrea de clients està limitat mitjançant estrictes estàndards de seguretat perquè només el titular de cada compte pugui visualitzar el contingut. Si vostè té un compte d’usuari d’Electra Caldense Energia, és l’únic que pot veure les factures.

Li recomanem que no comparteixi les contrasenyes d’accés al seu compte, i que canviï amb regularitat les claus per a garantir la confidencialitat de la seva informació, així com per evitar qualsevol accés no autoritzat.

Electra Caldense Energia té un alt grau de compromís amb la seguretat de les dades dels seus clients. La plataforma en línia en la qual es recullen, tracten i emmagatzemen les dades dels nostres clients i usuaris compleix amb alts estàndards de seguretat, per garantir la disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació.

Qualsevol mesura de defensa de la seguretat de les dades, siguin o no de caràcter personal, és directament proporcional al compliment de la normativa de protecció de dades per garantir els drets i llibertats dels nostres clients, usuaris i visitants.

Sí, en l’àmbit dels serveis energètics és possible desistir d’un contracte realitzat remotament. Per això cal que no hagin passat més de 14 dies des de la formalització del contracte, o que la prestació del servei no hagi estat sol·licitada per abans d’aquest termini, renunciant de forma expressa a aquesta possibilitat.

En el cas que el servei sol·licitat hagués començat a prestar-se abans del termini dels 14 dies, i sense que l’usuari hagués renunciat al desistiment, podrà desistir del contracte i només haurà de pagar la part proporcional als serveis gaudits durant el temps en què van estar actius.

A Electra Caldense Energia posem a la seva disposició diferents canals de comunicació i atenció al client des d’on podrà presentar la seva sol·licitud. En concret i de forma particular, pot sol·licitar l’exercici del seu dret a través del correu info@electracaldenseenergia.com, o en els apartats d’atenció al client, accedint a la zona d’ajuda que hi ha damunt de l’apartat Contractes.

Quan contracta amb Electra Caldense Energia, en finalitzar el procés li enviem un correu amb la còpia del contracte, així com una còpia física que es fa arribar via correu postal.

Si desitja una còpia addicional a les abans esmentades, o en el cas que alguna d’elles no li hagués arribat, pot sol·licitar una còpia del seu contracte a info@electracaldenseenergia.com o mitjançant qualsevol dels nostres mitjans de contacte.

Recordi que les sol·licituds fetes pel xat o altres canals indirectes poden trigar uns dies en gestionar-se.

Vostè té dret a què la seva factura li arribi en paper, tal com estableix la regulació vigent.

Electra Caldense Energia sempre li demanarà si prefereix rebre les factures en línia via correu electrònic o mitjançant la plataforma de clients.

Per raons mediambientals i d’immediatesa, és recomanable l’autorització de la recepció electrònica de les factures i altres comunicacions amb Electra Caldense Energia.

Pot presentar una reclamació sobre els contractes realitzats en línia amb Electra Caldense Energia a una autoritat de consum.

Per a més facilitat, pot presentar la seva reclamació a través de la plataforma Europea de Resolució de Conflictes en Línia. Es tracta d’una plataforma gratuïta que pretén agilitzar la resolució de conflictes generats amb motiu de les compres o els contractes en línia.

Pot accedir a la plataforma a través del següent enllaç https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Electra Caldense Energia està compromesa amb la garantia i defensa dels drets dels seus clients i usuaris.

A tall indicatiu i no limitatiu, a continuació esmentem alguns dels drets que tenen els consumidors d’energia elèctrica:

 1. El consumidor té llibertat d’elecció de l’empresa comercialitzadora i la modalitat de contractació.
 2. El consumidor té llibertat de canviar d’empresa comercialitzadora i la possibilitat de tornar a acollir-se al preu voluntari per al petit consumidor (PVPC).
 3. El consumidor té dret a rebre una informació clara, comprensible i transparent.
 4. El consumidor té dret a disposar de les seves dades de consum.
 5. El consumidor té dret a rebre la factura en paper.
 6. El consumidor té dret a triar la forma de pagament i la modalitat del comptador.

Per a més informació, i complint el principi de transparència que diferencia Electra Caldense Energia d’altres companyies elèctriques, posem a la seva disposició l’enllaç d’accés a la plataforma pública més completa relativa als drets dels consumidors d’energia elèctrica. Aquí podrà trobar més informació sobre els drets abans esmentats, i altres dades d’interès.

Tu controles la teva energia

http://www.controlastuenergia.gob.es/derechos-consumidor/Paginas/derechos-consumidor.aspx

No has trobat la resposta que cercaves? També tens aquestes opcions

chat-icon

Xat Online

Els nostres operadors atendran les teves consultes en aquest horari: de dilluns a divendres: de 9h a 14h i de 15h a 17h.

Disposes de diferents maneres de contactar amb nosaltres: per telèfon o, si ho prefereixes, vine a les nostres oficines.